Russian Transformer Bike

tecnica  .  Russian Transformer Bike

20.12.2011  .  18:48  .  Milano Fixed